Kesyon yo poze pi souvan

Kisa Kowalisyon Boston Medical Center (BMC) ap dirije a ap pwopoze pou sit Lopital Shattuck la?

keyboard_arrow_down

Pwopozisyon pou Kanpis Morton Street la – BMC te devlope l nan tèt kole ak yon kowalisyon founisè kominotè sèvis swen sante, adiksyon, lojman sipò – li pwopoze yon seri divès pwogram ak lojman sipò pou satisfè bezwen moun ki fè fas ak maladi mantal, adiksyon, ak sitiyasyon sanzabri. Pwopozisyon sa a gen ladan 446 kabann tretman (272 Kabann Lopital ak 174 kabann pou ijans ak pwogram tranzisyon) ak 405 inite lojman sipò pou moun ak fanmi yo. Nou prevwa modifikasyon nan plan sa a selon opinyon kominote a.

Ki moun ki manm kowalisyon an?

keyboard_arrow_down

Founisè ekspè annapre yo te devlope modèl swen klinik ak lojman kowòdone yo pwopoze pou Morton Street la:

  • Founisè pwogram klinik ak sipò: BMC, Bay Cove Human Services, Boston Healthcare for the Homeless Program, Health Care Resource Centers, Victory Programs ak Pine Street Inn. Founisè sa yo ofri yon eksperyans san parèy ki bay manm kominote nan Boston yo sèvis klinik ak sèvis sosyal.
  • Patnè pwomotè lojman: Community Builders ak Jamaica Plain Neighborhood Development Corporation te fè patenarya ak kominote yo ak gouvènman an pou pwodwi epi jere plizyè milye inite lojman sipò epi ki bon mache atravè rejyon Boston nan, ki gen ladan sèvis sipò nan tout aspè konsepsyon ak operasyon yo.

Nan ki fason BMC kalifye pou l dirije pwopozisyon sa a?

keyboard_arrow_down

BMC, pi gwo lopital esansyèl nan New England, pran angajman pou l ede kominote a pi an sante, pi ekitab epi pi pwospere. Tout peyi a konnen BMC akoz pwogram rechèch ak pwogram klinik adiksyon ak sante mantal li yo epi li rasanble yon ekip pi bon founisè sèvis ak pwomotè, pwopriyetè ak operatè lojman sipò pou pwopozizyon reyamenajman kanpis Shattuck Hospital nan Morton Street la.

Poukisa pwopozisyon an konsantre sou itilizasyon sante piblik pou sit la?

keyboard_arrow_down

Yo te itilize sit la pou sipòte bezwen sante piblik pou prèske 70 ane. Nan ane 2026 Commonwealth la planifye pou li deplase tout sèvis medikal ak sikyatrik ki aktyèman nan Shattuck Hospital pou l mete yo nan East Newton Pavilion nan South End. Akoz yo gen lide fè tranzisyon sa a, Commonwealth la te pibliye yon RFP pou reyamenajman sit la ki gen ladan espas klinik ki adapte pou tretman rezidansyèl yo ak dispozisyon pou sèvis sante fizik ak sante konpòtman ki abòde Twoub Itilizasyon Sibstans ak lojman sipò.

Pwopozisyon aktyèl la adapte avèk seri divès sèvis klinik, refij, ak lojman ijans yo ofri sou sit la depi lontan. Diferans yo plis ka remake a se lojman sipò yo pwopoze mete ladan l lan.

Ki sèvis klinik pwopozisyon sa a gen ladan l?

keyboard_arrow_down

N ap pwopoze sèvis klinik konplè epi ki kowòdone pou moun ki gen maladi mantal, maladi itilizasyon sibstans ak bezwen swen klinik ki gen rapò ak yo. Objektif nou se kreye yon seri sèvis kowòdone epi ki gen rapò nan yon sèl kote, pou sipòte rezilta ki amelyore pou pasyan yo, ede yo rete nan retablisman. Sèvis klinik espesifik n ap pwopoze yo genyen ladan yo yon seri divès sèvis ki deja egziste nan sit Shattuck la, ansanm ak nouvo pwogram ki adapte an jeneral pou moun ki nan denyè etap retablisman yo.

Seri sèvis ki deja egziste yo ak nouvo sèvis yo pwopoze yo gen ladan:

  • 32 Kabann pou Sèvis Tretman Grav (yo rele l tou Dezentoksikasyon Pasyan ki Entène)
  • 48 Kabann pou Sèvis Estabilizasyon Klinik (Clinical Stabilization Services, CSS).
  • 112 Kabann pou Sèvis Reyadaptasyon Rezidansyèl (Residential Rehabilitation Service, RRS)
  • Sèvis pou Pasyan ki pa Entène (egzanp, sèvis swen prensipal, Pwogram Tretman Opyoyid)
  • 48 Kabann pou Sikyatri Entansif pou Pasyan ki pa Entène
  • 32 Kabann pou Inite Sipò Sante Konpòtman

Nou prevwa modifikasyon nan plan sa a selon opinyon kominote a.

Kisa ki lojman sipò a ye?

keyboard_arrow_down

Lojman sipò se lojman alontèm kote moun rete, ki bay aksè ak jesyon ka, fòmasyon travay, konpetans pou lavi, konsèy, transpò, ak lòt sipò. Rezidan yo pral vin lokatè ki siyen yon kontra lwaye epi peye lwaye. Eksperyans montre lojman sipò se yon estrateji sante piblik efikas, ki sipòte moun nan reyisi atenn objektif yo pou amelyore sante ak estabilite yo. Lojman sipò diferan anpil pase refij tanporè ki genyen mwens egzijans ki genyen sou sit la aktyèlman la.

Anpil nan patnè kowalisyon yo gen anpil eksperyans nan devlope epi nan jere lojman sipò pou moun ki gen bezwen sante konpòtman ak pwoblèm itilizasyon sibstans; modèl la efikas epi li tabli nan plizyè kominote atravè Greater Boston. Modèl lojman nou an sou sit la ap bon mache epi n ap fè l nan objektif pou kreye yon kominote. Epitou nou pral travay avèk Vil la ak Eta a epi konsidere opinyon kominote a pou detèmine kijan pou nou bay rezidan potansyèl yo priyorite.

Ki sèvis lojman pwopozisyon sa a genyen ladan l?

keyboard_arrow_down

Ni popilasyon nou espere sèvi a ni gran kominote a pral benefisye anpil nan sèvis lojman sipò ki pwopoze yo, tankou lojman alontèm avèk aksè ak yon pakèt sèvis sipò ak jesyon ka. Anplis de sa a, nou pwopoze yon seri lojman pou ijans akoutèm ki byen estriktire anpil. Pwopozisyon an gen ladann:

  • Lojman sipò: 405 nouvo inite lojman sipò (ki gen ladan 200 inite pou moun yo pwopoze nan Phase One epi Pine Street Inn lan jere, ak 205 inite pou fanmi yo pwopoze nan Phase Two epi Jamaica Plain Neighborhood Development Corporation jere).
  • Refij ijans ak pwogram tranzisyon: 90 Refij Ijans/kabann tranzisyon, 54 kabann pou patisipan yo nan Pwogram Estriktire pou Adiksyon pou Pasyan ki Pa Entène, 30 kabann pou Pwogram Safe Haven (Pine Street Inn jere).

Nou prevwa modifikasyon nan plan sa a selon opinyon kominote a.

Poukisa ou mete sèvis (ni klinik ni lojman) yon sèl kote?

keyboard_arrow_down

Reyamenajman Morton Street la bay yon opòtinite pou nou ofri sèvis ki kowòdone, ki menm kote, ki gen ladan bezwen pasyan ki entène yo, sèvis rezidansyèl ki ka jere yon fason klinik, ak sèvis pou pasyan ki pa entène, sitou pou moun ki pa gen lojman. Prèske tout sèvis sante mantal ak pwoblèm itilizasyon sibstans nou pwopoze yo deja egziste sou kanpis la epi yo la depi plizyè ane. Estabilite lojman bay sipò pou yon pwosesis retablisman klinik ki pi efikas, epi li sitou bay aksè ak lojman sipò ki se yon pati esansyèl nan swen kontinyèl la.

Modèl sa a – ki se yon pakou kowòdone, kote tout bagay menm kote nan chemen retablisman an epi ki satisfè bezwen pasyan ki entène yo, sèvis rezidansyèl ki jere yon fason klinik, ak sèvis pou pasyan ki pa entène – yo rekonèt li kòm estanda swen pou moun ki nan retablisman (daprè Sosyete Ameriken pou Medsin Adiksyon). Apwòch n ap pwopoze a pa nouvo, men li sèvi ak yon modèl swen ki pi kowòdone epi ki pi adapte pase sistèm retablisman tibout pa tibout ki genyen aktyèlman la.

Sit sa a tèlman toupre Franklin Park; kisa w pral fè pou agrandi espas lib la?

keyboard_arrow_down

Ekip nou an te bay priyorite ak yon elajisman enpòtan nan espas lib kote piblik la gen aksè, ak wout amelyore, ki ankouraje moun antre nan plas piblik la ak nouvo wout pou pyeton, bisiklèt, ak transpò piblik. Lè nou limite pakin sou tè a, nou ka devlope plis espas vèt ki gen aksè, akote kanpis la – pou yon total plis pase sèt (7) kawo tè ki konsakre pou espas vèt, pou pyeton ak plas piblik. Nou espere travay ak kominote a konsènan diferan kalite ekipman ak divètisman piblik nou ta ka mete nan espas vèt sa a.

Èske pwojè sa a pral kreye kriz Mass & Cass la nan lokal sa a ankò?

keyboard_arrow_down

"Mass & Cass" se pa yon pwogram tretman ak retablisman. Olye de sa a, li malerezman reprezante yon sitiyasyon kote gen moun ki pa resevwa tretman epi ki pa gen lojman k ap viv ak twoub mantal epi ak abi sibstans.

Pwopozisyon nou an kreye pwogram tretman ak retablisman ki fonksyone ansanm pou abòde kòz pwensipal maladi mantal, twoub itilizasyon sibstans, ak sitiyasyon sanzabri pou anpeche yon lòt kriz tankou "Mass and Cass". Chak aspè pwopozisyon an - soti nan seri divès itilizasyon, nivo swen pasyan ki entène yo, wòl lojman sipò, ak pwogram klinik yo - pèmèt moun ki ap viv nan sitiyasyon sanzabri yo kontinye retablisman yo nan yon anviwònman ki pi an sekirite epi ki pi kontwole. Pwogram klinik ak pwogram lojman ki sou sit la ta pral bay priyorite swen alontèm pou moun k ap retabli nan twoub itilizasyon sibstans, ak moun ki nan tretman grav ki reprezante mwens pase 10% nan popilasyon an sou sit la.

An menm tan, Kowalisyon nou an rekonèt sekirite sou sit la dwe pi gwo priyorite nou, epi BMC ak patnè Kowalisyon yo pral travay ak aktè Eta a, Vil la, ak kominote yo pou devlope yon pwogram sekirite piblik ki efikas epi ki serye.

Lojman sipò yo pwopoze a pi plis lontan pase minimòm 75 a 100 inite yo mande nan Demann Pwopoziyon (Request for Proposals, RFP) Commonwealth la; poukisa ou te pwopoze yon pwojè nan dimansyon sa a?

keyboard_arrow_down

Menm si RFP a te espesifye yon minimòm 75 a100 inite lojman sipò, bezwen pou lojman sipò pi plis lontan pase minimòm ki nan RFP a. Paske bezwen lojman an jeneral tèlman anpil, Kowalisyon an te pwopoze yon nivo lojman sipò li konsidere kòm apwopriye, ki gen ladan lojman pou fanmi. Nou prevwa modifikasyon nan plan sa a selon opinyon kominote a.

Ki moun ki pral asire sekirite moun k ap viv epi ki gen aksè ak sèvis sou sit la, ansanm ak itilizatè plas piblik yo ak vwazen yo?

keyboard_arrow_down

BMC ak patnè kowalisyon yo pral envesti nan yon plan sekirite piblik ak operasyon konplè sou sit la epi yo pral travay nan tèt kole ak otorite sekirite piblik yo (ki gen ladan Depatman Polis Boston nan (Boston Police Department, BPD) ak otorite eta yo) sou pwoblèm ki gen rapò ak nenpòt espas piblik ki akote sit la. BMC gen yon ekip sekirite piblik ki solid anpil epi y ap konsilte ekspè ekstèn ak kominote a pou devlope yon plan ki baze sou yon konbinezon final itilizasyon ki apwouve pou sit la.

Anplis yon apwòch nan tout sit la, yo pral tabli mezi sekirite espesifik ki koresponn ak bezwen chak pwogram atravè sit la. Pa egzanp, inite lojman sipò yo pral gen wout pou antre apa ki sekirize epi ki sou siveyans. BMC pral mete pankat ak fason pou jwenn wout ki pèmèt vizitè yo sikile nan lokal yo sou sit la san danje.

Etandone nou toujou nan diskisyon ak Commonwealth konsènan ki sèvis ak itilizasyon yo ta dwe bay priyorite nan pwopozisyon nou an, nou poko detèmine dènye seri divès itilizasyon pou sit la. Dènye apwòch pou sit sa a pral ede nou detèmine detay espesifik yon plan sekirite. Nou pral travay ansanm ak ajans sekirite piblik vil la ak eta a ak gwoup kominotè lokal yo pou jwenn enfòmason pou devlope yon plan sekirite. Nou rekonèt sa a se yon domèn enterè kominote ki enpòtan epi nou espere plan sekirite a pral abòde kesyon detaye vwazen nou yo poze.

Kijan nou pral peye pou depans pwojè sa a?

keyboard_arrow_down

Pwopozisyon sa a pral mande yon gwo envestisman nan non patnè Kowalisyon yo, ansanm ak patnè gouvènman Vil ak Eta a yo. Nou espere jwenn kontribisyon finansman atravè don pou ede moun oswa aktivite prive pou ranmase lajan. Manm Kowalisyon yo rekonèt pwopozisyon sa a se yon pati nan yon solisyon ki pi laj pou abòde pwoblèm adiksyon ak maladi mantal, souvan sitiyasyon sanzabri a lakòz.

Dènyèman Boston te anonse plan pou rebati pon ki mennen nan Long Island nan epi pou li kòmanse ofri sèvis la ankò. Kijan pwopozisyon sa a gen rapò ak plan pou Long Island yo?

keyboard_arrow_down

Commonwealth la ak rezidan li yo bezwen yon seri sèvis atravè eta a pou satisfè bezwen chak pasyan, kreye epi kontinye ede kominote yo pwospere, epi pou repare sistèm swen tibout pa tibout ki genyen aktyèlman la. Nou kwè sèvis nan Long Island yo kapab konplete seri divès sèvis yo pwopoze pou kanpis Morton Street la.

Èske pwopozisyon sa a gen ladan ti kay tanporè yo ki sou sit Shattuck la aktyèlman la?

keyboard_arrow_down

Pwopozisyon Kowalisyon an pa gen ladan entretyen ti kay tanporè ki sou sit la aktyèlman la.

Ki delè pou reyalizasyon pwojè sa a?

keyboard_arrow_down

Kounye a nou nan kòmansman yon pwosesis plizyè ane, ki gen plizyè faz pou pèmèt kominote a bay opinyon yo. Kalandriye yo prevwa pi ba a ka chanje:

Kijan nou planifye pou nou aplike komantè kominote a yo?

keyboard_arrow_down

Nou apresye kòmantè nou te resevwa yo atravè de (2) reyinyon sou entènèt, yon jounen pòt ouvè nan kominote a, ak anpil reyinyon ti gwoup ak reyinyon endividyèl ak reyinyon ak yon kantite gwoup sivik ki ap kontinye. Konvèsasyon sa yo te bay enfòmasyon itil nou pral abòde atravè modifikasyon nan plan nou an.