Redevlopman Kanpis

Morton Street

Yon vizyon pou yon modèl inovatè nan zafè tretman klinik ak lojman sipò nan Kanpis Morton Street la

Yon kowalisyon òganizasyon lokal ki nan kominote a, Boston Medical Center te dirije ap pwopoze yon vizyon pou yon Kanpis Morton Street yo repanse (ansyen Kanpis Lopital Shattuck). Entansyon nou se ofri yon modèl inovatè nan zafè tretman klinik ak lojman ki gen pou objektif kwape kriz sante piblik ki asosye ak maladi mantal, adiksyon ak sanzabri.

Vizyon nou pwopoze a gen pou objektif pou rekonekte sit la ak katye a epi kreye nouvo espas ouvè ki disponib pou piblik la ansanm ak nouvo pakou akeyan nan pak la.

Vizyon nou pou sit la

Kriz sante piblik tankou maladi mantal, adiiksyon ak sanzabri yo gen yon gwo enpak sou fanmi ak kominote nou yo. Kowalisyon founisè inik ki gen anpil eksperyans nou an, kote yo tout gen anpil sousi pou kominote nou yo, te anvizaje yon nouvo modèl pou atake kriz sa a atravè yon kontinyèl swen konplètman entegre. Nou paka tann pou nou kolabore ak kominote a, Vil ak Commonwealth pou fè avanse yon vizyon transfòmasyon pou yon kominote sante konpòtman nou kwè ki pral tounen yon modèl pou nasyon an.

Detay Pwojè yo Pwopoze a

Modèl swen klinik

  • Objektif la se pou reponn ak bezwen ki pa satisfè nan zafè tretman maladi mantal ak maladi akòz itilizasyon sibstans.
  • Sèvis pou pasyan ki entène ak pou pasyan ekstèn ki fèt pou ogmante aksè ak swen pandan y ap kenbe yon echèl menm jan pou sèvis klinik yo ofri kounye a nan Morton Street.

Apèsi sou lojman

  • Opsyon lojman ijans akoutèm pwofesyonèl jere ansanm ak lojman sipò alontèm pou moun endividyèl ak fanmi, pou fonksyone ansanm ak sèvis klinik adjasan yo.
  • Jiska 200 nouvo inite lojman sipò pou moun endividyèl ak jiska 205 inite lojman sipò pou fanmi.
  • Reponn ak kriz òf lojman aktyèl la epi kreye yon opòtinite pou kraze sik sistemik pou fanmi yo.

Konsepsyon Kanpis la

  • Apeprè 50% espas vèt ak plas epi aksè amelyore ak nouvo koneksyon transpò piblik (30% plis espas vèt ak espas ouvè pase kanpis aktyèl la).
  • Twa bilding ki gen yon wotè maksimòm sis (6) etaj konparativman ak wotè bilding 10 jiska 12 etaj sou kanpis aktyèl la.
  • Yon espas peyizaj vèt ki satisfezan, ki gen ladan plis pyebwa ak espès plant natif.

Kowalisyon nou an

Kowalisyon nou an gen ladan sis (6) founisè sèvis sante ak sèvis sosyal yo respekte ki ofri chak jou, diferan sèvis sipò pou plizyè milye manm kominote a ansanm ak pwomotè, pwopriyetè ak itilizatè lojman sipò ki gen eksperyans.
Plon koalisyon

Angajman kominotè

Kowalisyon an angaje nan yon pwosesis angajman kominotè transparan nan yon varyete anviwònman pou piblik la ka pataje fidbak ki pral enpòtan pou enfòme pwosesis planifikasyon ak devlopman an.

Angajman kominotè

Mèsi a tout moun ki te rantre nan Kowalisyon an pou jounen ouvèti an pèsòn 19 septanm nan Lena Park CDC, kote Kowalisyon an te pataje enfòmasyon epi li te jwenn plis fidbak kominote a sou pwopozisyon ak vizyon redevlopman pou Kanpis Lopital Shattuck, kounye a Campus Morton Street la.

Anplis Open House an pèsòn, Kowalisyon an te angaje ak kominote a atravè de gwo reyinyon piblik vityèl, reyinyon ti gwoup, ak konvèsasyon youn a youn epi li te tande fidbak sou sijè ki gen ladan sèvis lojman klinik ak sipò, sante ak sekirite, espas ouvè, ak plis ankò. Nou nan pwosesis pou modifye plan nou an baze sou fidbak kominote a jiskaprezan, epi nou pral pataje modifikasyon sa yo lè yo disponib.

Lòt Resous

Kominike pou laprèsShattuck Campus at Morton Street - Presentation for Community Members (Kreyòl-ayisyen)Shattuck Campus at Morton Street - Presentation for Community Members (English)Shattuck Campus at Morton Street - Presentation for Community Members (Español)Shattuck Campus at Morton Street - Presentation for Community Members (العربية)

Kontakte nou pou mizajou

Thank you, your submission has been received.
Something went wrong while submitting the form. Please try again.